ข้อแนะนำซื้อบ้านใหม่

การซื้อที่ดิน ควรซื้อจากผู้ที่ไว้ใจได้และต้องตรวจสอบให้ละเอียดทุกขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนแรก ต้องตรวจสอบว่าผู้ที่นำที่ดินมาขายนั้น ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหรือไม่ก่อนทำสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อควรจะตรวจสอบ โดยการสอบถามผู้ขายว่าได้ดำเนินการ ขออนุญาตจัดสรรที่ดินถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่

ถ้าผู้ขายระบุว่าขออนุญาตจัดสรรแล้ว ก็ควรขอดูหนังสืออนุญาต ให้ทำการจัดสรร และแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตก่อน หรือสามารถตรวจสอบได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ หรือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเมื่อตัดสินใจซื้อแล้ว

ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อมาคือที่ดินแปลงที่มีความประสงค์จะซื้อนั้น ถูกต้องตรงกับแผนผังโครงการหรือไม่อีกด้วย เพื่อป้องกันการปลูกบ้านผิดแปลงอันจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลังได้

ขั้นตอนที่สาม ต้องตรวจสอบว่าผู้ขายเป็นเจ้าของที่ดินที่จะขายจริงหรือไม่

ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบสัญญาซื้อขายให้ชัดเจน เช่น สัญญาที่ทำกันเป็นสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หากเห็นว่าสัญญาที่ทำกันเป็นสัญญาณเช่าซื้อ ก็ไม่ควรจะซื้อที่ดินแปลงนั้น

ส่วนในกรณีที่จะ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ต้องบตรวจสอบว่าผู้ขายระบุว่าขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ เพราะผู้ขายบางราย หลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมภาษีอากร โดยโอนขายให้เฉพาะที่ดินไม่ขายบ้าน ถ้าไม่อ่านสัญญากันให้ละเอียดก็อาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อผู้ขายได้

ที่มา : www.home.co.th

banner.png